9. Orneta -> Lidzbark Warmiński

Koniec/początek rowerowego Szlaku kolejowego w Lidzbarku Warmińskim.
(fot. WKS)

Otwarta we wrześniu 1905 roku linia kolejowa Orneta – Lidzbark Warmiński przetrwała tylko czterdzieści lat. Rozebrana została przez wojsko radzieckie pomiędzy lutym a majem 1945 roku. Pozostały po niej tylko stacje kolejowe, pozostałości krawędzi peronowych, kilka wiaduktów i przesieka w lesie. Dlatego teraz komunikacja między tymi miastami oddalonymi od siebie o ok. 30 km odbywa się głównie drogą wojewódzką nr 513. Od 2011 roku łączy je również rowerowy Szlak kolejowy – jeden z popularniejszych turystyczno-rekreacyjnych szlaków Warmii, który na niemal całej długości wiedzie dawnym torowiskiem. Dzięki temu jest on całkowicie wolny od samochodów, prowadzi bowiem wydzielonymi drogami rowerowymi oraz wyłączonymi z ruchu kołowego drogami polnymi oraz leśnymi duktami. Ta trasa „zwiniętych torów” prowadzi przez urokliwą Warmię, zmienny krajobrazowo teren, zarówno równinny jak i pagórkowaty, wśród pól i lasów. Uatrakcyjniają ją liczne wiadukty i przydrożne kapliczki. Podróż prosta, równa, a przez to łatwa i przyjemna 1.

A zaczyna/kończy się w Ornecie, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 513 z ulicą Krośnieńską – drogą powiatową wiodącą do Krosna, gdzie znajduje się Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Największy kościół odpustowy okolicy znajduje się w Krośnie 2, wsi 4 km na wschód od Ornety, które w dokumentach z XV w. nosi nazwę Bludyn. Wedle legendy znalazły tu dzieci w rzece Drwęcy obraz M. Boskiej na kamieniu [figurkę], w którym to miejscu wystawił w r. 1593 burmistrz Braniewa – Barcz kaplicę. Gdy z powodu cudów rósł napływ pielgrzymów a kaplica nie wystarczała, wystawiono obecny kościół w latach 1715-1720 przy pomocy biskupa Potockiego, który go też poświęcił. Plany nadesłano z Warszawy, a budową kierował Reimers.

Sanktuarium w Krośnie.
Na pierwszym planie kolumna z figurą św. Jana Nepomucena, patrona podróżnych
 i wędrowców. Na tablicy u podstawy napis: Św. Janie, módl się za nami i strzeż europejskiej tożsamości narodów.
(fot. Zdzisław Marek Guz)

Jest to trzynawowy3 budynek barokowy z dwoma wieżami po obu stronach fasady, przypominający założeniem kościół w Św. Lipce, lecz nie tak bogaty.
Długość kościoła wynosi 37 m, szerokość 18 m. Niektóre szczegóły ornamentacyjne wskazują, że fasadę wykończono dopiero w epoce rokoka. Barokowy ogromny ołtarz główny jest dziełem rzeźbiarza Preikego [Peuckera] z Braniewa (1724), a w nim umieszczono cudowny obraz. Ołtarze boczne są dziełem Peuckera i Biereichla, ołtarz M. Boskiej w prawej nawie fundował zapewne biskup Potocki, o czym świadczy jego herb Pilawa umieszczony u góry. Obraz św. Jana Nepomucena pochodzi z roku 1893. W ołtarzach lewej nawy obrazy św. Stanisława Kostki, Niep. Poczęcia i św. Antoniego z Padwy. Barokową kazalnicę zdobi rzeźba Trzech Króli, również barokowe organy i konfesjonały. Cykl dużych obrazów ze scenami z życia M. Boskiej słabego pędzla.
Przy kasacie klasztoru zabrał rząd pruski jego bogaty skarbiec.
Otaczający kościół krużganek wzorowany jest na podobnym krużganku w Św. Lipce i jak tamten posiada cztery kaplice po rogach, oraz bardzo ładną kutą bramę. Fasadę zdobią barokowe rzeźby apostołów z drzewa, zapewne dłuta Biereichla. W dawnym klasztorze mieści się obecnie zakład dla księży emerytów4 . Znajduje się tu portret proboszcza Lamshöfta z r. 1750 pędzla Niedermanna 5.

Dawne torowisko w Opinie – obecnie ścieżka rowerowa.
(fot. archipelag.ceik.eu)

Dawna stacja Opin, zwana przez miejscowych Openem z kościołem niegdyś gotyckim, po pożarze przebudowanym w r. 1802, który w ok. 1830 r. otrzymał wieżę. Wielki ołtarz barokowy, pochodzi ze zniesionego przez Prusaków klasztoru w Kadynach koło Elbląga – ponieważ był za duży, został w latach 1831-1833 cokolwiek zmniejszony i uzupełniony. Niektóre jego rzeźby pochodzą z Lubomina i Barczewa. Obydwa ołtarze boczne pochodzą z kościoła farnego w Ornecie – w jednym z nich dobry obraz św. Wojciecha z XVII w., w drugim św. Jakuba. Najcenniejszą ozdobą kościoła jest osiem gotyckich obrazów z tryptyku, pochodzących z ołtarza P. Marii w kościele w Ornecie 6. Pochodzą one z początku XVII w. i wykazują bardzo dobry pędzel nieznanego autora. Z Ornety pochodzą też obrazy apostołów z roku 1828. Kazalnica i organy barokowe. W dalszym ciągu przebiega pociąg duże lasy, za którymi leży stacja Wolnica. 3 km na pd. Bieniewo z kościołem z epoki gotyckiej, który przebudowano w końcu XVIII w. pod kierownictwem budowniczego Mazura. Wieża nadbudowana w połowie XIX w. Ołtarz wielki z końca XVIII w. W oknach witraże z r. 1877.

Łaniewo – wioska nad Łyną, w pięknej i bogatej w lasy okolicy. Biskupi warmińscy mieli tu niegdyś zwierzyniec, w którym w r. 1612 urządził biskup Rudnicki polowanie na cześć bawiącego u niego elektora Jana Zygmunta.
5 km na pd.-wschód Piotraszewo ze starym kościołem gotyckim, którego mury z kamienia i cegły pochodzą z XIV w. Wschodnia fasada ma ładny przyczółek schodkowy. Wieża w górnej części drewniana została zbudowana w początkach XVIII w., o czym świadczy herb biskupa Szembeka na chorągiewce. Ołtarz wielki z r. 1782 w stylu przejściowym z rokoka w nowoklasyczny, dzieło rzeźbiarza Schmidta z Reszla. W wielkim ołtarzu obraz św. Bartłomieja, poniżej rokokowe tabernakulum z r. 1798, roboty Schultza z Lidzbarka, który rzeźbił też ławki i kazalnicę.

Główna ulica Piotraszewa w 1913 roku,
z lewej strony karczma R. Schewe. (fot. FP)

6 km na północ wieś Runowo z kościołem odbudowanym po pożarze w r. 1857, w którym ze starego zachowano gotyckie mury. Zakrystia ma portal późnogotycki. Pułap drewniany, płaski. Ołtarze barokowe – kazalnica klasycystyczna.
7 km na zachód od Runowa Babiak z kościołem gotyckim z XIV w. powszechnego na Warmii typu, z wieżą nadbudowaną w r. 1844. Ołtarze i kazalnica barokowe. W wielkim ołtarzu obraz św. Anny pędzla Howela z Fromborka z pocz. XIX w.7 W ołtarzu św. Apolonii, który pochodzi z roku 1690, cztery rzeźby świętych z epoki gotyckiej pocz. XVI w. (św. Urszula, Agnieszka, Apolonia i Katarzyna) 8.

Borownik. 10 czerwca 1807 stoczona tu została bitwa pod Lidzbarkiem [Heilsbergiem], po której Prusacy i Rosjanie cofnęli się dalej na wschód. Armia prusko-rosyjska stała tyłem do miasta, na długiej linii, gdzie piechota opierała się o Łynę pod Borownikiem, a kawaleria, w szczególności kozacy, sięgali na północ aż po Wielką Wieś. Zachowały się jeszcze trzy szańce, za którymi Prusacy i Rosjanie czekali na atak Francuzów. Bitwa, która trwała od południa do nastania ciemności, toczyła się głównie w trójkącie między onymi szańcami a wsiami Borownik i Lauda. Na polach wykopuje się tu jeszcze często kule i części broni z tej bitwy.

W 2012 roku podczas badań archeologicznych fragmentu dawnego pola bitwy pod Heilsbergiem – Lidzbarkiem Warmińskim, po raz pierwszy po 1945 roku, odnaleziono szczątki francuskiego żołnierza 14. pułku dragonów.Archeolodzy odnaleźli jego szczątki pod niewielką warstwą ziemi. Leżał twarzą w dół, zwrócony w kierunku pobliskiego szańca. Nie miał przy sobie broni. Przy kompletnym szkielecie odkryto natomiast pozostałości ciemnozielonej tkaniny munduru, skóry z butów i kasku, ładownice, okucia z pasa i inne części żołnierskiego wyposażenia. Cynowe guziki z munduru z liczbą „14” pozwoliły ustalić jednostkę, w której służył. Prawdopodobną przyczyną śmierci francuskiego żołnierza była rana cięta głowy, zadana szablą lub pałaszem. Nieznane są jednak okoliczności, w jakich zginął.Jego uroczysty pogrzeb, w którym udział wzięła m.in. grupa stu rekonstruktorów w mundurach armii napoleońskiej oraz attache wojskowy Ambasady Francji, odbył się w czerwcu 2014 roku we wsi Ignalin k. Lidzbarka Warm.

Anton Hoffman, Bitwa pod Heilsbergiem, 1907 r.
Obraz ze zbirów Muzeum Warmii i Mazur eksponowany w salach Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. (fot. KM)

2 km na północ od Borownik leży Ignalin z kościołem niegdyś gotyckim, który po przebudowie poświęcił na nowo biskup Krasicki. Wieża otrzymała wówczas brzydki hełm cebulasty.
Ze wzgórza, na którym obecnie stoi wiatrak, kierował Napoleon bitwą pod Lidzbarkiem 9.

Rowerowo-kolejowy szlak „zwiniętych torów” kończy się (zaczyna) ok. 2,5 km od centrum Lidzbarka, przy drodze wojewódzkiej nr 513, przy rozwidleniu na Lubomino i Ornetę.

[1] Szlak oznakowano kolorem zielonym.

[2] Szlak Świętej Warmii: Krosno.

[3] Kościół jest jednonawowy. Za nawy boczne autor uważa rzędy bocznych, szeroko otwartych kaplic.

[4] Konwikt mieszkalny dla księży istniał do roku 1945.

[5] sanktuariumkrosno.pl

[6] Mowa o obrazach manierystycznych z 1617 r.

[7] Obecnie umieszczona jest późnogotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć.

[8] Obecnie w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

[9] Obecnie na wzgórzu, zwanym przez miejscowych Górą Wiatraczną, znajdują się pozostałości francuskich szańców. Sam zaś fakt kierowania z tego miejsca bitwą przez Napoleona wydaję się być jedną w miejscowych legend. Zob. J. Jasiński, S. Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona, Olsztyn 2007, s. 135.


ROZDZIAŁ 8. ROZDZIAŁ 10.