DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie – Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn –  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatu Olsztyńskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powiat-olsztynski.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   21.02.2014

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI:

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych;
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
 • część linków jest pustych;
 • część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego;
 • elementy interaktywne nie mają etykiety tekstowej;
 • część nagłówków nie zawiera żadnej treści (jest pusta);
 • język strony jest niezidentyfikowany w znacznikach html;
 • strona zawiera puste przyciski;
 • brak znaczników nawigacyjnych ARIA;
 • część poziomów nagłówków została pominięta;
 • część sąsiadujących ze sobą linków prowadzi do tej samej strony;
 • część elementów strony posiada taką samą wartość atrybutów jak tekst tych elementów;
 • strona zawiera tabele służące formatowaniu układu strony;
 • strona zawiera elementy nagłówka, które nie są w rzeczywistości nagłówkami;
 • strona zawiera tekst w postaci grafiki, niektóre pliki są skanami lub zdjęciami z tekstem (plakaty), przy których brakuje etykiety tekstowej, niektóre elementy tekstowe są w postaci grafiki;
 • W tekstach przed 23.09.2020r. instrukcje przekazywane użytkownikowi czasem opierają się na bodźcach wzrokowych – przykładowo „kliknij tutaj”, „zobacz, sprawdź”, są też informacje, gdzie kolor odgrywa rolę ozdobnikową;
 • Menu główne (starostwo, strefa interesanta, dla przedsiębiorcy, dla turysty, o powiecie), a także inne elementy do klikania są niedostępne z klawiatury;
 • Nie działa opcja powiększania czcionki;
 • Wyszukiwarka nie spełnia wymogów w zakresie alternatywnego tekstu;
 • Strona nie jest responsywna;
 • Strona nie spełnia wymogów dostępności dla kontrastów;
 • Brak interlinii 1,3 -1,5 wysokości czcionki w artykułach;
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
 • Brak możliwości poruszania się po stronie z wykorzystaniem samej klawiatury;
 • Kolejności elementów na stronie jest niezrozumiała przy poruszaniu się za pomocą klawisza Tab.

WYŁĄCZENIA:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ SĄ MOŻLIWE NASTĘPUJĄCE FUNKCJONALNOŚCI:

 • dostępność baneru Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie;
 • strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym;
 • głównym językiem strony jest język polski;
 • kody HTML i CSS są wolne od błędów;
 • zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie;
 • powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony;
 • Tekst jest podzielony na akapity, stosowane są nagłówki, cytaty i listy elementów zgodnie ze znacznikami HTML;
 • Teksty są pisane prostym językiem, język zdefiniowany – polski;
 • Alternatywny opis hiperłączy jasno określają ich przeznaczenie, nie zawiera w sobie adresu hiperłącza.
 • Żaden film ani dźwięk nie odtwarza się automatycznie
 • Treść strony pozostaje taka sama bez względu na orientację ekranu.
 • Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności;
 • Strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym.

Strona bip.powiat-olsztynski.pl

 • Brak wymogów, jeśli chodzi o kolor i kontrast. Nie spełnia wymogów dostępnego tekstu. Podobnie wyszukiwarka. Na niektórych podstronach wymogi są spełnione.
 • Problemy z etykietą tekstową.
 • Elementy formularzy – brak etykiety tekstowej.
 • Główna strona – informacje i telefony do władz – nie jest responsywne.
 • Nie wszystkie podstrony są responsywne.
 • Załączone dokumenty, wnioski (pdf, .doc) – nie spełniają wymogów w zakresie dostępności z klawiatury.
 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo w całości.

Strona szlakswietejwarmii.pl

 • Funkcja TAB działa.
 • Czcionka zróżnicowana jest także szeryfowa.
 • Wideo bez napisów, transkrypcji tekstowej, jest przy wideo mp3.
 • Tekst w postaci grafiki bez etykiety tekstowej – są pliki, które są skanem, grafiką lub zdjęciem z tekstem – brakuje etykiety tekstowej.
 • Są ozdobniki graficzne bez alt.
 • Brak wymogów, jeśli chodzi o kolor i kontrast. Nie spełnia wymogów dostępnego tekstu.
 • Filmów i mp3 można wyciszyć, włączyć czy wyłączyć za pomocą klawiatury.
 • Brak danych kontaktowych, jedynie mail.
 • Strona nie spełnia wymogów w zakresie alternatywnego tekstu.
 • Hiperłącza – w artykułach są używane nazw całych linków zamiast tekstu alternatywnego.
 • Strona jest responsywna.

Oświadczenie sporządzono dnia 20 stycznia 2021 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności Agnieszka C. Kwiecień – Ziemińska,

Dane kontaktowe:

Tel.: 533 039 882 (kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek i wtorek w godz. 8 – 15)

e-mail: agnieszka.kwiecien-zieminska@powiat-olsztynski.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Olsztynie.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

Do budynku prowadzi pięć wejść: dwa wejścia od strony Pl. Bema (czasowo wyłączone ze względu na sytuację epidemiologiczną) i  trzy wejście od strony ul. Kopernika, od  parkingu Urzędu,  z których jedno dostępne jest  dla interesantów, oraz dwa boczne wejścia dla pracowników  /tylko schody/.

Od strony Placu Bema do wejścia głównego nie prowadzą schody,  jednak wewnątrz budynku do holu głównego  jest  5 stopni. Brak schodołazu i podjazdu. Przygotowane jest zasilanie do zamontowania platformy schodowej.

Do wejścia dla interesantów,  od strony parkingu prowadzi jeden stopień. Został jednak wykonany podjazd.

Drzwi wejściowe są rozsuwane; brak jest barier architektonicznych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się winda – wejście od strony parkingu.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia z wyłączeniem trzeciego piętra. Do drugiego piętra dojeżdża winda. Z drugiego na  trzecie piętro prowadzi platforma osobowa.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na trzech poziomach z wyjątkiem piętra trzeciego.

Na parkingu wewnętrznym od ul. Kopernika wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony Placu Bema na parkingu publicznym należącym do Gminy Olsztyn znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.)

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na

tablicach informacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Jest możliwość  skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów, w godzinach obsługi klienta po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

 1. kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie osobiście zgłaszając się w Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Interesantów w siedzibie przy Placu Bema 5 w Olsztynie w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
 2. komunikować się ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie za pomocą:
 3. poczty elektronicznej – ulatwienia@powiat-olsztynski.pl,
 4. przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS wyłącznie w sprawie tłumaczenia, na numer 501-015-292 lub komunikatora internetowego na stronie www.powiat-olsztynski.pl w zakładce „Facebook”, 
 5. elektronicznej skrzynki podawczej na stronie:
https://bip.powiat-olsztynski.pl/kategoria/1087/epuap.html,
 • faksu – numer (89) 521-05-01.

                W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

 1. pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
 2. pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
 3. tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN.

                Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza należy powiadomić Starostwo Powiatowe        w Olsztynie (np. e-mailem lub faksem) na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

                Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Olsztynie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Biskupcu, ul. Armii Karowej 1 B – zamiejscowe stanowisko pracy (wydział geodezji, wydział komunikacji i transportu, PPPP oraz najemcy).

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – schodami z poręczą oraz windą, która dojeżdża na parter budynku. Winda na  zamykana jest na klucz, który znajduje się w wydziale komunikacji i transportu (kartka informacyjna na drzwiach windy).

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na I piętro. Klucz do pomieszczenia w którym jest schodołaz znajduje się w wydziale komunikacji (kartka informacyjna na drzwiach windy).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

W budynku, na parterze, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych                 – poręcz przy wc, większa umywalka.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących oraz nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest również pętli indukcyjnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak na parkingu miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

BUDYNEK W DOBRY MIEŚCIE

Plac 1 Sierpnia 1  zamiejscowe stanowiska Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Do budynku prowadzi jedno wejście niedostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Dostępność ciągów komunikacyjnych.

Budynek nie posiada schodołazu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów. W obiekcie brak jest oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabo widzących, nie ma też systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Brak jest pętli  indukcyjnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.